• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Missie en doel

Missie van het SSF

In het verlengde van de missie van de Special Olympics staat het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking door hen gelegenheid te bieden om te sporten bij het SSF centraal. Dit is gestoeld op de wetenschap dat door middel van sportieve training en competitie de fysieke en mentale gesteldheid van het individu zal verbeteren.
Het SSF wil daarbij vooral stimuleren dat zij als productieve en gerespecteerde leden bij een vereniging of in clubverband of door deelname aan evenementen meer frequent gaan sporten en zo deel (blijven) uitmaken van de maatschappij.

Geen enkele sport wordt daarbij uitgesloten. Het kan gaan om sporten in individueel- dan wel in teamverband. Uitgangspunt dient te zijn dat het sporten in ieder geval geïntegreerd dient plaats te vinden binnen clubverband of door deelname aan een evenement en de sporters daar als volwaardige leden worden beschouwd en zijn opgenomen.

Doel

De stichting heeft primair als doel "te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering  Fryslan van sport voor mensen met een verstandelijke beperking".
Het doel van de Stichting SSF is om mensen met een verstandelijke beperking uit te dagen om zoveel mogelijk te sporten door te zorgen dat er goede faciliteiten en materialen zijn om te kunnen sporten en daarvoor zonodig de (extra) financiële middelen beschikbaar te stellen.
De financiële steun wordt bij voorkeur niet rechtstreeks aan een individu verstrekt maar aan verenigingen, instanties en/of organisaties die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van wedstrijden, evenement en/of vernieuwende initiatieven om genoemde doelgroep (meer) te laten sporten.

Download hier het beleidsplan 2019-2021 en het beloningsplan
Ons RSIN nummer is 857420677

 

Special Sporters heeft een zogeheten ANBI status.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen en legaten te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast.

 

De voordelen van de ANBI-status

Het hebben van een ANBI-status werkt als een ‘keurmerk’ voor onze organisatie. Het geeft aan dat onze stichting aan alle criteria van de belasting voldoet. Hierdoor kan u als (potentiële) subsidieverstrekkers, fonds of donateur een weloverwogen beslissing nemen om aan ons een schenking te doen. 

Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting 

Voor de donateur van een gift aan een ANBI is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze stichting dus ook aantrekkelijk(ker) voor u om aan ons te doneren!

Vrijstelling van erg- en/of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erf belasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Voorzitter           

de heer Udo de Goede

Secretaris

mevrouw Ilse van Ast

Penningmeester

de heer Sicor Smits

Lid

de heer Auke Jelle Kingma

mevrouw Maria Poiesz

Contact

Special Sporters Fonds
contactpersoon: Gea Nakken
p/a

Trambaan 10
8441 BH Heerenveen

E: info@specialsporters.nl
M: 06-20 82 60 95

Contact opnemen